Muazzez Tahsin Berkand ve Kerime Nadir

Cumhuriyet Dönemi Popüler Aşk Romanlarında Kadin Temsilleri: Muazzez Tahsin Berkand ve Kerime Nadir Romanlarının İncelenmesi

Türkiye’de kadının toplum içindeki yeri, yaşanan her türlü sosyal-siyasal değişime bağlı olarak şekillenmektedir. Göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçiş ve İslamiyet’in kabulünden, Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre içinde kadın, devamlı olarak ataerkil sistem çerçevesinde, ikinci sınıf vatandaş olarak konumlandırılmıştır. Kemalist modernleşme projesi de kadına ‘hakkı olan statüyü geri verme’ misyonuna dayanarak birtakım düzenlemeler yapmıştır. Fakat bu düzenlemeler gelenek, din, toplumsal cinsiyetçi yaklaşım gibi kültürel örüntüler ve Kemalist modernleşmenin eksik kalan yönleri nedeniyle, uygulamada işlerlik kazanamamıştır.

Popüler aşk romanları Kemalist ideolojinin ‘medeniyetçilik’ ve ‘milliyetçilik’ temelleri üzerinde inşa edilen ‘yeni yurttaş- yeni kadın’ kimliğinin sunulduğu metinlerdir. Popüler aşk romanı yazarları arasında öne çıkan Muazzez Tahsin ve Kerime Nadir romanlarında, Kemalist devrimlerle yaratılmak istenen modern Cumhuriyet kadını imajına vurgu yapıldığı, dönemin aile tipi olarak yansıtılan ‘çağdaş aile’nin işlendiği fakat aynı zamanda geleneksel, İslami ögelerin kullanıldığı aile tipine de yer verildiği; roman kahramanlarının seçkin, eğitimli aileler olduğu, bunlarla birlikte toplumsal cinsiyetçi rollere de bağlı kalındığı görülmüştür.

Tezin hazırlandığı yer : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tezin hazırlandığı Üni./Enst./A.B.D. : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tezin hazırlandığı yıl : 2009
Emeği Geçenler : Gamze Polat (Yazar)
Yrd. Doç. Dr. BEDRİYE POYRAZ (Tez Danışmanı)

Tez Pdf olarak buradan indirilip incelenebilir.

Sizin İçin Önerdiğimiz Yazılar